BUTİK OTEL YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İHALE METNİ

AKKUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 35-A MADDESİ GEREĞİNCE 2000 M2 ARSA ÜZERİNE BUTİK OTEL YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İÇİN 29 YIL SÜRE İLE İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALESİNİN

İLAN METNİ

 

            İlçemiz Yazlıkbelen Mahallesinde Mülkiyeti Akkuş Belediyesi Tüzel Kişiliği adına kayıtlı 1158 ada 30 parsel 2011.22m2 yüzölçümlü İmar Planında Otel yeri olarak belirlenmiş taşınmaz üzerine Akkuş Belediye Meclisinin 03.02.2022 Tarih ve 2022/09 Sayılı Kararı ile Akkuş Belediye Encümeninin 25.02.2022 Tarih ve 2022/47 Sayılı Kararları doğrultusunda, Belediye Tarafından mevcut İmar Planına göre hazırlanan Avan Projeye göre İrtifak Hakkı (Üst Kullanım Hakkı) tesis edilerek 625,00m2 taban alanlı, 3489,00m2 toplam yapı inşaat alanlı Butik Otel Turistik Tesisi Yapılması ve Belediyenin belirleyeceği süre içerisinde inşaatın tamamlanarak yapı kullanma izin belgelerinin alındığı tarihten itibaren başlamak üzere 29 yıl süre ile işletilmesi işi 7,400,00 TL + KDV yıllık kira bedeli üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile 15.03.2022 tarihinde Salı günü saat 11:00 da, Akkuş Belediyesi Toplantı salonunda ihale edilecektir. İş bu İlan Metni 2 Sayfadır. 28.02.2022

 

  İhaleye katılmak için gerekli belgeler.

 1. Gerçek Kişiler :
  1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
  2. Nüfus Kayıt Örneği.
  3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
  4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
  5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
  6. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
  7. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 1- 2- 3- 4-8- 13- 14 maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
  8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
  9. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
  10. İştirakçinin turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış Turizm İşletme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
  11. İştirakçilerden turistik tesis olarak butik otel işletmecilik faaliyetine ilk kez başlayacak olanlardan faaliyetinin fiilen başladığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde Turizm İşletme belgesini alacağına dair şartname ekinde sunulan örnek (Ek1) taahhütnamenin notere onaylatılıp ihale dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
  12. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
  13. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,
  14. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (Ek-2)
  15. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler ile vekaleten katılacak olan vekilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.
 2. Tüzel Kişiler:

 

 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.
 3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 5. İştirakçinin turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış Turizm İşletme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
 6. İştirakçilerden turistik tesis olarak butik otel işletmecilik faaliyetine ilk kez başlayacak olanlardan faaliyetinin fiilen başladığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde Turizm İşletme belgesini alacağına dair şartname ekinde sunulan örnek (Ek1) taahhütnamenin notere onaylatılıp ihale dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
 7. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2- 8- 9-13 maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
 8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 9. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
 10. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği .
 11. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 12. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,
 13. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (Ek-1)
 14. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket adına ihaleye katılan yetkili ile vekaleten katılacak olan vekillerinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.).

İlçemiz Yazlıkbelen Mahallesinde Mülkiyeti Akkuş Belediyesi Tüzel Kişiliği adına kayıtlı 1158 ada 30 parsel 2011.22m2 yüzölçümlü İmar Planında Otel yeri olarak belirlenmiş taşınmaz üzerine, Belediye Tarafından mevcut İmar Planına göre hazırlanan Avan Projeye göre İrtifak Hakkı (Üst Kullanım Hakkı) tesis edilerek Butik Otel Yapılması ve Belediyenin belirleyeceği süre içerisinde inşaatın tamamlanarak yapı kullanma izin belgelerinin alındığı tarihten itibaren başlamak üzere 29 yıl süre ile işletilmesi işi 7,400,00 TL + KDV yıllık kira bedeli üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile  15.03.2022 Tarihinde Salı günü saat 11:00’ da, Belediyemiz Toplantı Salonunda ihale edilecek olup, kiraya verilecek olan taşınmaza ilişkin bilgilendirme tablosu aşağıda belirtilmiştir.

 İhaleye ilişkin genel bilgileri içeren ihale şartname dokümanı, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 250,00 TL ( İkiyüz Elli Türk Lirası ) ücret karşılığında temin edilecektir. Başvuru yapacak olanlar ihale dosyalarını eksiksiz bir şekilde ihale tarihi ve saati olan 15.03.2022 tarihi Salı günü saat 10:59 a kadar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edecektir. 28.02.2022

İlanen duyurulur.    

İli

İlçesi

Mahalle

Ada

Parsel

Taşınmaz m2

Toplam İnşaat Alanı

İmar Durumu

İrtifak Hakkı Tesis Süresi

2022 YILI KDV HARİÇ İHALE BAŞLANGIÇ MUHAMMEN BEDELİ

(TL)+KDV

29 YILLIK MUHAMMEN BEDELİ ÜZERİNDEN %3

GEÇİCİ

TEMİNAT

         BEDELİ

 

ORDU

AKKUŞ

 

YAZLIKBELEN

1158/30

2011,22

3,489,00m2

 

Otel Yeri

 

29 yıl

7,400,00 TL+1,332,00 TL

6,438,00 TL