Akkuş Belediyesi

23 ADET KONUT SATIŞI İHALE İLANI

Geri

21 Eylül 2023

 

MÜLKİYETİ AKKUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT YENİ HASTAHANE KARŞISINDA  TOPLAM 23 ADET OLAN  KONUTLARIN SATIŞINA AİT İHALE

İLANI

 

TAŞINMAZ SATIŞI

 

Akkuş Belediye Başkanlığından İlan;

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkuller 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümleri gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.
  2. İhale tarihi 09.10.2023 tarihi Pazartesi günü saat 10:00’da listedeki sıralamaya göre Merkez Mahallesi Meydan Sokak No:24 Akkuş Belediyesi Hizmet binası toplantı salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.
  3. İhaleye katılacak iştirakçilerin evraklarını en geç 09.10.2023 tarihi 09:30 Saatine kadar Akkuş Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.
  4. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  5. Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzde ücretsiz görülebilecek olup, İhaleye girmek isteyen iştirakçiler ihale şartnamesini 500,00 ( Beşyüz ) Türk Lirası bedel ödeyerek satın almak zorundadır.
  6. İhaleye Katılacak olanlardan İstenilen Belgeler;

Aşağıda bulunan A,B,C bentlerinde istenilen belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri olması zorunludur.

  1. Gerçek Kişi olması halinde :

a-) 1 adet dilekçe, T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b-)Türk Vatandaşı olmak, Türkiye de ikamet ettiğine dair e Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve mail adresi

c-) Noter tasdikli imza beyannamesi

d-) Vekil ise Noter tasdikli vekaletname ve İmza beyannamesi,

e-) Akkuş Belediyesinden Borcu Yoktur Yazısı. ( Vekaleten Katılan iştirakçiler içinde geçerlidir.)

f-) Kanuni ikametgâh belgesi,

g-) Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,

h-) Şartname, şartname bedeli makbuzu.

  1. Tüzel Kişi olması halinde:

a-) 1 adet dilekçe,

b-) Türkiye de ikamet ettiğine dair e Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve mail adresi

c-) Yetkili olduğunu gösteren Karar ve Noter tasdikli imza sirküleri

d-) Vekil ise Noter tasdikli vekaletname ve İmza sirküleri,

e-) Akkuş Belediyesinden Borcu Yoktur Yazısı. ( Vekaleten Katılan iştirakçiler için, Tüzel kişilikler ve yönetim kurulu üyeleri ve Ortak girişim olması Halide tüm ortaklar içinde geçerlidir.)

f-) Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,

g-) Şartname, şartname bedeli makbuzu.

h-)Tüzel kişilerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı 2023 yılı içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

 

 

Sayfa-1

 

  1. Ortak girişim olması halinde:

a-) Ortak girişim olması halinde A başlıklı bölümün a,b,c,d,e,f belgeleri ayrı ayrı verilmesi zorunludur. g ve h bendi ortaklık sözleşmesindeki pilot ortak tarafından temin edilmesi gerekmektedir.

b-) Noter onaylı Ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

c-) Yetkili olduğunu gösteren Karar ve Noter tasdikli imza sirküleri

d-) Vekil ise Noter tastikli vekaletname ve İmza sirküleri,

e-) Akkuş Belediyesinden Borcu Yoktur Yazısı. ( Vekaleten Katılan iştirakçiler için, Tüzel kişilikler ve yönetim kurulu üyeleri ve Ortak girişim olması Halide tüm ortaklar içinde geçerlidir.)

f-) Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,

g-) Şartname, şartname bedeli makbuzu.

h-)Tüzel kişilerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı 2023 yılı içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

 

7-) Ödeme Şekli:

a-)Taksitli satışlarda satış bedelinin %50 si İhale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödenecek olup, kalan %50 nin %25 i 5 eşit taksit ile her ayın 30 unda Akkuş Belediyesi TR51 0001 0005 1427 4350 04 5001 Nolu İban hesabına veya bizzat Belediyemiz Tahsilat servisine yatırılacak olup, kalan %25 tutar iskan verildiği gün ödenecektir.

b-)Peşin ödemeler, İhale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödenecektir.

c-)Tapu harcı tüm resmi vergi harçlar ihaleden sebep doğacak tahakkuklar ve % 6 kesin teminat alıcıya aittir.

8-) İhaleye katılmak için geçici teminat yatırıp, ihaleye evrak verip ihaleye katılmayan iştirakçilerin her ne sebep olursa olsun geçici teminatı yanar, Belediyeye irat olarak kaydedilir.

 

 

 

 

SIRA NO

 

ADA PARSEL

 

MAHALLE

 

NİTELİĞİ

 

M2

 

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:

 

2023 YILI KDV DAHİL İHALE BAŞLANGIÇ SATIŞ BEDELİ

 

MUHAMMEN BEDELİ ÜZERİNDEN %3

GEÇİCİ

TEMİNAT

BEDELİ TL

1

215/1

Çamalan Mah.

Kirazlık Sokak

Mesken

54m2

Birinci Kat 1

1,000,000,00 tl

30,000,00 tl

2

215/1

Çamalan Mah.

Kirazlık Sokak

Mesken

54m2

Birinci Kat 2

1,000,000,00 tl

30,000,00 tl

3

215/1

Çamalan Mah.

Kirazlık Sokak

Mesken

78m2

Birinci Kat 3

1,500,000,00 tl

45,000,00 tl

4

215/1

Çamalan Mah.

Kirazlık Sokak

Mesken

56m2

Birinci Kat 4

1,050,000,00 tl

31,500,00 tl

5

215/1

Çamalan Mah.

Kirazlık Sokak

Mesken

53m2

Birinci Kat 5

1,000,000,00 tl

30,000,00 tl

6

215/1

Çamalan Mah.

Kirazlık Sokak

Mesken

62m2

Birinci Kat 6

1,100,000,00 tl

33,000,00 tl

7

215/1

Çamalan Mah.

Kirazlık Sokak

Mesken

128,50m2

Birinci Kat 7

2,000,000,00 tl

60,000,00 tl

8

215/1

Çamalan Mah.

Kirazlık Sokak

Mesken

53m2

Birinci Kat 8

1,000,000,00 tl

30,000,00 tl

9

215/1

Çamalan Mah.

Kirazlık Sokak

Mesken

52m2

Birinci Kat 9

1,000,000,00 tl

30,000,00 tl

10

215/1

Çamalan Mah.

Kirazlık Sokak

Mesken

97,50m2

Birinci Kat 10

1,600,000,00 tl

48,000,00 tl

11

215/1

Çamalan Mah.

Kirazlık Sokak

Mesken

58m2

Birinci Kat 11

1,050,000,00 tl

31,500,00 tl

12

215/1

Çamalan Mah.

Kirazlık Sokak

Mesken

57m2

Birinci Kat 12

1,050,000,00 tl

31,500,00 tl

13

215/1

Çamalan Mah.

Kirazlık Sokak

Mesken

54m2

İkinci Kat 13

1,000,000,00 tl

30,000,00 tl

14

215/1

Çamalan Mah.

Kirazlık Sokak

Mesken

54m2

İkinci Kat 14

1,000,000,00 tl

30,000,00 tl

15

215/1

Çamalan Mah.

Kirazlık Sokak

Mesken

78m2

İkinci Kat 15

1,500,000,00 tl

45,000,00 tl

16

215/1

Çamalan Mah.

Kirazlık Sokak

Mesken

56m2

İkinci Kat 16

1,050,000,00 tl

31,500,00 tl

17

215/1

Çamalan Mah.

Kirazlık Sokak

Mesken

53m2

İkinci Kat 17

1,000,000,00 tl

30,000,00 tl

18

215/1

Çamalan Mah.

Kirazlık Sokak

Mesken

62m2

İkinci Kat 18

1,100,000,00 tl

33,000,00 tl

19

215/1

Çamalan Mah.

Kirazlık Sokak

Mesken

53m2

İkinci Kat 20

1,000,000,00 tl

30,000,00 tl

20

215/1

Çamalan Mah.

Kirazlık Sokak

Mesken

52m2

İkinci Kat 21

1,000,000,00 tl

30,000,00 tl

21

215/1

Çamalan Mah.

Kirazlık Sokak

Mesken

97,50m2

İkinci Kat 22

1,600,000,00 tl

48,000,00 tl

22

215/1

Çamalan Mah.

Kirazlık Sokak

Mesken

58m2

İkinci Kat 23

1,050,000,00 tl

31,500,00 tl

23

215/1

Çamalan Mah.

Kirazlık Sokak

Mesken

57m2

İkinci Kat 24

1,050,000,00 tl

31,500,00 tl

 

 

İlan Olunur.