Akkuş Belediyesi

4 ADET ARAZININ SATIŞ İHALESI

Geri

2 Ağustos 2022

AKKUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 35-C VE 45. MADDELERİ GEREĞİNCE SATIŞI YAPILCAK OLAN 4 ADET ARAZİNİN

İLAN METNİ

 

            İlçemiz Gökçebayır ve Akpınar Mahallesinde Mülkiyeti Akkuş Belediyesi Tüzel Kişiliği adına kayıtlı 4 adet taşınmazı, Akkuş Belediyesi Tüzel Kişiliği, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35-c ve 45. Maddeleri gereğince açık teklif usulü ile satışa çıkarmış olup, 4 adet taşınmazın satışı, 02.08.2022 Tarihinde Salı günü saat 10:00’ dan başlamak üzere aşağıda yer alan listedeki sıralamaya göre sırasıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35-c ve 45. Madde hükümleri doğrultusunda Akkuş Belediyesi Toplantı salonunda açık teklif usulüyle satılacaktır. İş bu İlan Metni 2 Sayfadır.

  İhaleye katılmak için gerekli belgeler.

  1. Gerçek Kişiler :

1- Noter tasdikli imza beyannamesi

2- Dilekçe,

3- Kanuni ikametgâh belgesi,

4- Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,

5- Şartname, şartname bedeli makbuzu.

6- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 1- 2- 3-8-9- 10. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)

7- Vekâleten katılıyorsa vekâletname ve iştirakçinin noter tasdikli imza sirküleri.

8- Akkuş Belediyesinden Borcu Yoktur Yazısı.

9- Nüfus Kayıt Örneği.

10- İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket adına ihaleye katılan yetkili ile vekaleten katılacak olan vekillerinin TERÖR suçu veya üyesi olmadığına dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. Terör suçu veya üyesi olduğu tespit edilenler ihaleye katılamazlar.

  1. Tüzel Kişiler

1- Yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza beyannamesi

2- Dilekçe,

3- Kanuni ikametgâh belgesi,

4- Şirketin kanuni adres Beyanı

5- Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,

6- Şartname, şartname bedeli makbuzu.

7- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 1- 2- 3-4- 8-9- 10-11-12. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)

8- Vekâleten katılıyorsa noter tasdikli vekâletname ve iştirakçinin noter tasdikli imza sirküleri.

9- Akkuş Belediyesinden Borcu Yoktur Yazısı.

10- iştirakçinin Nüfus Kayıt Örneği.

11- Tüzel kişilerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

12- İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket adına ihaleye katılan yetkili ile vekaleten katılacak olan vekillerinin TERÖR suçu veya üyesi olmadığına dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. Terör suçu veya üyesi olduğu tespit edilenler ihaleye katılamazlar.

 

 

Sayfa-1

Sayfa-2

 

 

 Gökçebayır ve Akpınar Mahallesinde bulunan 4 adet Taşınmazın ihalesi 02.08.2022 tarihinde Salı günü saat 10:00’ dan başlamak suretiyle aynı gün, Belediyemiz toplantı salonunda yapılacak olup, satışı yapılacak olan taşınmazlara ilişkin bilgilendirme tablosu aşağıda belirtilmiştir. İhaleye ilişkin bilgileri içeren her bir taşınmaz için, ayrı ayrı düzenlenen ihale şartname dokümanı, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden KDV dahil 250,00 TL ( İki Yüz Elli Türk Lirası ) ücret karşılığında temin edilecektir. Başvuru yapacak olanlar ihale dosyalarını eksiksiz bir şekilde en geç 02.08.2022 tarihi Salı günü ihale saatine kadar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edecektir.

İlanen duyurulur.       

 

 

 

SIRA NO

 

ADA PARSEL

 

MAHALLE

 

MEVKİİ

 

M2

 

VASFI

 

2022 YILI KDV DAHİL TAHMİNİ İHALE BAŞLANGIÇ SATIŞ BEDELİ

 

MUHAMMEN BEDELİ ÜZERİNDEN %3

GEÇİCİ

TEMİNAT

         BEDELİ TL

1

440/4

Gökçebayır Mahallesi

Düz Tarla

378,05m2

Tarla

68,086,00 TL

2,043,00 TL

2

436/3

Gökçebayır Mahallesi

Düz Tarla

601,39m2

Tarla

108,250,00 TL

3,248,00 TL

3

123/7

Akpınar Mahallesi

Merkez

42,28m2

Arsa

24,000,00 TL

720,00 TL

4

184/42

Akpınar Mahallesi

Elicek

149,37m2

Arsalı Kargir Ev

70,253,70 TL

2,108,00 TL