Akkuş Belediyesi

9 ADET TAŞINMAZ SATIŞI

Geri

29 Ağustos 2023

İLAN

TAŞINMAZ SATIŞI

 

Akkuş Belediye Başkanlığından İlan;

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkuller 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümleri dahilinde açık artırma usulü ile satılacaktır.
  2. İhale tarihi 13.09.2023 tarihi Çarşamba günü saat 10:00’da listedeki sıralamaya göre Merkez Mahallesi Meydan Sokak No:24 Akkuş Belediyesi Hizmet binası toplantı salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.
  3. İhaleye katılacak iştirakçilerin evraklarını en geç 13.09.2023 tarihi 09:30 Saatine kadar Akkuş Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.
  4. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  5. Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzde ücretsiz görülebilecek olup, İhaleye girmek isteyen iştirakçiler şartnameyi 250,00 ( İkiyüzelli ) Türk Lirası bedel ödeyerek satın almak zorundadır.
  6. İhaleye Katılacak olanlardan  İstenilen Belgeler;

Aşağıda bulunan A,B,C bentlerinde istenilen belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri olması zorunludur.

  1. Gerçek Kişi olması halinde :

a-) 1 adet dilekçe, Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b-)Türk Vatandaşı olmak, Türkiye de ikamet ettiğine dair e Tebliğgat adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve mail adresi

c-) Noter tasdikli imza beyannamesi

d-) Vekil ise Noter tastikli vekaletname ve İmza beyannamesi,

e-) Akkuş Belediyesinden Borcu Yoktur Yazısı. ( Vekaleten Katılan iştirakçiler içinde geçerlidir.)

f-) Kanuni ikametgâh belgesi,

g-) Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,

h-) Şartname, şartname bedeli makbuzu.

  1. Tüzel Kişi olması halinde:

a-) 1 adet dilekçe,

b-) Türkiye de ikamet ettiğine dair e Tebliğgat adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve mail adresi

c-) Yetkili olduğunu gösteren Karar ve Noter tasdikli imza sirküleri

d-) Vekil ise Noter tastikli vekaletname ve İmza sirküleri,

e-) Akkuş Belediyesinden Borcu Yoktur Yazısı. ( Vekaleten Katılan iştirakçiler için, Tüzel kişilikler ve yönetim kurulu üyeleri ve Ortak girişim olması Halide tüm ortaklar içinde geçerlidir.)

f-) Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,

g-) Şartname, şartname bedeli makbuzu.

h-)Tüzel kişilerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı 2023 yılı içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

 

 

Sayfa-1

 

  1. Ortak girişim olması halinde:

a-) Ortak girişim olması halinde A başlıklı bölümün a,b,c,d,e,f belgeleri ayrı ayrı verilmesi zorunludur. g ve h bendi ortaklık sözleşmesindeki pilot ortak tarafından temin edilmesi gerekmektedir.

b-) Noter onaylı Ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

c-) Yetkili olduğunu gösteren Karar ve Noter tasdikli imza sirküleri

d-) Vekil ise Noter tastikli vekaletname ve İmza sirküleri,

e-) Akkuş Belediyesinden Borcu Yoktur Yazısı. ( Vekaleten Katılan iştirakçiler için, Tüzel kişilikler ve yönetim kurulu üyeleri ve Ortak girişim olması Halide tüm ortaklar içinde geçerlidir.)

f-) Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu,

g-) Şartname, şartname bedeli makbuzu.

h-)Tüzel kişilerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı 2023 yılı içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

 

7-) Ödeme Şekli:

a-)Taksitli satışlarda satış bedelinin %50 si İhale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödenecek olup, kalan %50 nin %25 i 5 eşit taksit ile her ayın 30 unda Akkuş Belediyesi TR51 0001 0005 1427 4350 04 5001 Nolu İban hesabına veya bizzat Belediyemiz Tahsilat servisine yatırılacak olup, kalan %25 tutar iskan verildiği gün ödenecektir.

b-)Peşin ödemeler, İhale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödenecektir.

c-)Tapu harcı tüm resmi vergi harçlar ihaleden sebep doğacak tahakkuklar ve % 6 kesin teminat alıcıya aittir.

8-) İhaleye katılmak için geçici teminat yatırıp, ihaleye evrak verip ihaleye katılmayan iştirakçilerin her ne sebep olursa olsun geçici teminatı yanar, Belediyeye irat olarak kaydedilir.

 

 

 

 

SIRA NO

 

ADA PARSEL

 

MAHALLE

 

NİTELİĞİ

 

M2

 

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:

 

2023 YILI KDV DAHİL TAHMİNİ İHALE BAŞLANGIÇ SATIŞ BEDELİ

 

MUHAMMEN BEDELİ ÜZERİNDEN %3

GEÇİCİ

TEMİNAT

BEDELİ TL

1

215/1

Çamalan Mah.

Kirazlık Sokak

Dükkan

273m2

Birinci Bodrum  29

5,000,000,00 tl

150,000,00 tl

2

215/1

Çamalan Mah.

Kirazlık Sokak

Dükkan

79m2

Zemin  30

2,370,000,00 tl

71,100,00 tl

3

215/1

Çamalan Mah.

Kirazlık Sokak

Dükkan

101m2

Zemin  31

3,030,000,00 tl

90,900,00 tl

4

215/1

Çamalan Mah.

Kirazlık Sokak

Dükkan

92m2

Zemin  32

2,760,000,00 tl

82,800,00 tl

5

215/1

Çamalan Mah.

Kirazlık Sokak

Dükkan

88m2

Zemin  33

2,650,000,00 tl

79,500,00 tl

6

215/1

Çamalan Mah.

Kirazlık Sokak

Dükkan

87m2

Zemin  34

2,600,000,00 tl

78,000,00 tl

7

215/1

Çamalan Mah.

Kirazlık Sokak

Dükkan

77m2

Zemin  35

2,200,000,00 tl

66,000,00 tl

8

215/1

Çamalan Mah.

Kirazlık Sokak

Dükkan

85m2

Zemin  36

2,250,000,00 tl

67,500,00 tl

9

215/1

Çamalan Mah.

Kirazlık Sokak

Dükkan

125m2

Zemin  37

3,200,000,00 tl

96,000,00 tl

 

 

İlan Olunur.

 

 

Sayfa-3