Akkuş Belediyesi

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

Geri

1 Ağustos 2023

 Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

 

 İlan Süresi                                   : 21

 Yasal Kapsam                             : 13 b/3

 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 1.727.489,00 - 13.194.664,00

 Ortak Alım                                 : Hayır

 Sınır Değer                                  : Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında

 
   


E-İhale                                        : Evet

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKKUŞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Akaryakıt mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                    : 2023/760340

 • İdarenin

a) Adı                                                                 : AKKUŞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Adresi :  MERKEZ MAHALLE MEYDAN SOKAK NO:24 52950 AKKUŞ/ORDU
 2. Telefon ve faks numarası : 4526112009 - 4526112888

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

 

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

 

 • İhale konusu mal alımın
 1. Adı : Akaryakıt
 2. Niteliği, türü ve miktarı : 000 Litre Motorin (Euro Dizel)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Akkuş İlçesi Merkez Mahallesi ve Salman Mahallesinde bulunan İdareye ait akaryakıt tanklarına

doldurulacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi                                          : Sözleşme imza tarihinden sonraki ilk iş günü işe başlanacak 12 ay sonra sona erecektir. Mücbir

veya sair sebeplerle ihale sürecinin öngörülen tarihte işe başlanılmaması halinde idare tarafından yeni işe başlama tarihi yükleniciye bildirilir. Akaryakıt teslimi İdarenin talep ettiği tarihlerde, 24 saat dilim esasına göre ve peyderpey alınacaktır.

 1. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden sonraki ilk iş günü

 

 • İhalenin
 1. İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.2023 - 11:00

 

 1. İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

 

: Akkuş Belediyesi Toplantı Salonu

 

 

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  • İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

 

a)  İstekli bir Akaryakıt Dağıtım Pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasa Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş ve ihale tarihinde geçerli bulunan teklif sahibinin akaryakıt dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgenin aslını veya noter tastikli sureti,

 

 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş ve ihale tarihinde geçerli olan İstasyonlu Akaryakıt Bayilik Belgesinin aslı veya noter tastikli

 

 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  • Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
 • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif
 • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 • Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
 1. İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
 2. Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
 3. Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

-İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,

-İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,

-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,

-İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,

-İstekli enerji piyasası düzenleme kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu bayilik belgesini sunmak zorundadır,

-Patlayıcı maddelere ilişkin olarak ilgilil mevzuat uyarınca yetkili bakanlık veya kuruluşlarca verilen üretim/işletim izni (müsaadesi) belgeleri.

 

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre

 

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

 1. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri

 

 1. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

 

 1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

 1. Bu ihalede, işin tamamı için teklif

 

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

 

 1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

 

 • Konsorsiyum olarak ihaleye teklif

 

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.