Akkuş Belediyesi

ARAÇ SATIŞ İHALESİ

Geri

16 Mayıs 2022

 1. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1. İdarenin;

 1. a) Adı: Akkuş Belediye Başkanlığı
 2. b) Adresi: Merkez Mahallesi Meydan Sokak No:24 Akkuş Ordu
 3. c) Telefon numarası:452 611 20 09

ç) Faks numarası: 452 611 28 88

 1. d) Elektronik posta adresi: akkus@akkus.bel.tr
 2. e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Ayhan KOCAOĞLLU İnş. Tek.

 

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

 1. SATIŞA SUNULAN ARAÇLARA İLİŞKİN BİLGİLER

2.1. Satışı Yapılacak Araçlar

Sıra                            No

Cinsi

Markası

Modeli

Plaka No'su

Geçici Teminat Bedeli              %3

MUAMMEN BEDELİ             TL

1

KAMYONET                        (ÇİFT KABİN 4X4 PİCKUP)

NİSSAN

2005

52 DY 178

3,676.50

122,550.00

2

KAMYON                             (DAMPERLİ)

FORD 2114

2002

52 K 7616

3,603.30

120,110.00

3

TRAKTÖR

STEYR

1996

52 ET 567

3,532.20

117,740.00

4

ÇYR 01 YARI RÖMORK LOWBET

ÇAVUŞOĞLU

2009

52 DZ 710

2,463.60

82,120.00

TOPLAM

13,275.60

442,520.00

 1. İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

3.3. Satışa sunulan araçlar açık artırma usulü ile her biri ayrı ayrı ihale edilecektir.

 1. a) İhale usulü: Açık Teklif
 2. b) Tekliflerin sunulacağı adres: Merkez Mahallesi Meydan Sokak No:24 AKKUŞ / ORDU
 3. c) İhalenin yapılacağı adres: Merkez Mahallesi Meydan Sokak No:24 AKKUŞ / ORDU

ç) İhale tarihi: 16.05.2022

 1. d) İhale saati: 11:00
 2. e) İhale komisyonunun toplantı yeri: Belediye hizmet binasının birinci katında bulunan toplantı salonunda, salon yetersiz gelmesi halinde idare başka salona alabilir.
 3. f) İhale ilan tarihinin sonra çalışma saatlerinin değişmesi veya ihalenin resmi tatil gününe gelmesi halinde, tatilden sonraki ilk iş gününde aynı saat de yapılır.
 4. İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler 300,00 TL (Üç Yüz Elli Türk Lirası)  bedel karşılığında şartname satın almak zorundadır. Aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1. Gerçek Kişiler için gerekli belgeler;                       

 1. a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)
 2. b) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
 3. c) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

ç) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti

 1. d) Gerçek kişiler için İkametgah Belgesi
 2. e) Gerçek kişiler için İmza Beyannamesi, vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza beyannamesi,
 3. f) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
 4. g) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
 5. h) Şartname alındı makbuzu.

ı) Belediyeye borcu olmadığına dair belge(Belediye Tahsilat Servisinden)

 1. i) İhale ilan tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname
 2. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

Kurum amiri, İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ve yakınlığı bulunanlar ile bu kişilerin ortakları, geçici veya sürekli olarak Kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar bu ihaleye katılamazlar. Kurum ile ihtilafa düşmüş olan, ihtilafları halloluncaya kadar ve daha önce herhangi bir nedenle sözleşme akdine gelmeyen veya sözleşmesi Kurum tarafından feshedilen gerçek ve/veya tüzel kişiler bu ihaleye katılamaz. Buna rağmen ihaleye teklif veren isteklinin teklifi kabul edilmez. Sonradan anlaşılması durumunda verilen teklif geçersiz sayılır.

 1. DİĞER HUSUSLAR

6.1.Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya bir kısmını ihale etmekte, her aşamada iptal etmede serbesttir.

6.2.Satış Şartnamesinde veya onun uygulamasından doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde ve kesinleşmiş çözümlerin takip ve sonuçlandırılmasında Akkuş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.