Akkuş Belediyesi

KÖY OKULLARI SERVİS TAŞIMA İHALESİ

Geri

11 Temmuz 2023

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

 

İlan Süresi                                       :

 

28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5 gün süre indirimi)

Yasal Kapsam                                  : 13/a

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet     : 4. adım 7.916.776,00 - ...

Ortak Alım                                      : Hayır

Sınır Değer                                      : İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına eşit ya da üstünde

Hizmet Alımı

 

Personel  Çalıştırılmasına   Dayalı :  Hayır - 12.06.2015 tarihi ile devreye giren yönetmelik sonrası gelen ilanlarda sadece sınır değer bilgisi için anlam ifade etmektedir.

 
   


E-İhale                                             : Evet

ORDU İLİ AKKUŞ İLÇESİ MERKEZ VE MERKEZE BAĞLI KÖY VE KÖY ALTI YERLEŞİM BİRİMLERİNDEKİ 847 TEMEL EĞİTİM ÖĞRENCİSİNİN 9 TAŞIMA MERKEZİ OKULA 79 HAT ( ARAÇ) İLE 180 İŞ GÜNÜ TAŞINMASI İŞİ

AKKUŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 

Ordu İli Akkuş İlçesi Merkez Ve Merkeze Bağlı Köy Ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 847 Temel Eğitim Öğrencisinin 9 Taşıma Merkezi Okula 79 Hat ( Araç) İle 180 İş Günü Taşınması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                    : 2023/681509

 • İdarenin

a) Adı                                                                 : AKKUŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

 1. Adresi : MERKEZ MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ NO:84 52950 AKKUŞ ORDU 52950 MERKEZ MAHALLESİ AKKUŞ/ORDU
 2. Telefon ve faks numarası : 4526112014 - 4526112927

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

 

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

 

 • İhale konusu hizmet alımın

a) Adı                                                                 : Ordu İli Akkuş İlçesi Merkez Ve Merkeze Bağlı Köy Ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 847 Temel Eğitim Öğrencisinin 9 Taşıma Merkezi Okula 79 Hat ( Araç) İle 180 İş Günü Taşınması İşi

 1. Niteliği, türü ve miktarı : Ordu İli Akkuş İlçesi Merkez Ve Merkeze Bağlı Köy Ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 847

Temel Eğitim Öğrencisinin 9 Taşıma Merkezi Okula 79 Hat ( Araç) İle 180 İş Günü Taşınması İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1)Kargı Ferhat Akbulat İlk/Ortaokulu 2-75. Yıl İlkokulu 3-Çayıralan Yazıkıyısı Şehit Ali Köse

İlkokulu/Şehit Kemal Bide Ortaokulu 4-Damyeri İlk/Ortaokulu 5-Akpınar Ömer Çam İlkokulu/Akpınar Ortaokulu 6-Cumhuriyet İlkokul 7-Salman İlk/Ortaokulu 8-Kızılelma İlk/ Ortaokulu 9-Yeşilgüneycik Şehit Erol Kırtıl İlkokulu

ç) Süresi/teslim tarihi                                          : İşe başlama tarihi 11.09.2023, işin bitiş tarihi 14.06.2024

 1. İşe başlama tarihi : 09.2023

 

 • İhalenin
 1. İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.2023 - 11:00

 

 1. İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

 

:   AKKUŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  • İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri
   • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
    • Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
   • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif
   • Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
   • İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
   • Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4.  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

 

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre

 

 1. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

 

 1. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri

 

 1. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

 

 1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

 1. Bu ihalede, işin tamamı için teklif

 

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

 

 1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

 

 • Konsorsiyum olarak ihaleye teklif

 

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.